Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie i wspieranie działań edukacyjnych i kulturalnych na rzecz młodzieży oraz społeczności lokalnej, a w szczególności:

a)    prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej, kulturalnej i sportowej,
b)    udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji losowej lub materialnej,
c)    tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień uczniów – organizowanie zajęć pozalekcyjnych w celu wyrównywania szans, wyjazdów, wycieczek edukacyjnych
d)    tworzenie warunków do aktywizacji zawodowej uczniów i dorosłych,
e)    wspomaganie wyposażenia szkoły i poprawy warunków jej funkcjonowania oraz prowadzanie działań popularyzujących jej osiągnięcia,
f)    inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego na rzecz wszechstronnego rozwoju szkoły,
g)    pomnażanie dorobku naukowego szkoły.